Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Viibe B.V.
: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Breda (Nederland), ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 85786942.
 2. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst met Viibe B.V.
 heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: de partijen bij de overeenkomst: Viibe B.V.
 en de gebruiker gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Viibe B.V.
 en de gebruiker tot stand gekomen overeenkomst, welke kan betreffen:
  - de overeenkomst tot gebruik van de webruimte die tot stand komt door registratie door de gebruiker op de website;
  - de overeenkomst tot aanschaf van credits om het voor de gebruiker mogelijk te maken van bepaalde functionaliteiten van de website gebruik te maken.
  Onder overeenkomst wordt voorts in elk geval begrepen het geheel van rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen de gebruiker en Viibe B.V.
 toepasselijk verklaarde bepaling of uiting, waaronder mede begrepen het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
 5. Website: de website van Viibe B.V.
 waarop de gebruiker overeenkomsten met sluit en waarop, bij registratie van de gebruiker, de onderhavige algemene voorwaarden aan hem ter hand worden gesteld.
 6. Webruimte: het voor de gebruiker middels zijn gebruikersnaam en wachtwoord exclusief toegankelijke gedeelte van de website.
 7. Content alle gegevens, waaronder mede begrepen foto’s en tekstberichten, die door de gebruiker middels de webruimte worden geüpload, geopenbaard en/of verspreid.

Artikel 2. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Viibe B.V.
 gericht aan de gebruiker, en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt, voordat de registratie op de website door de gebruiker wordt afgerond, op zodanige wijze aan hem beschikbaar gesteld dat deze door hem op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 3. Indien Viibe B.V.
 niet voortdurend strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Viibe B.V.
 het recht verliest om in toekomstige gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 5. De bepalingen van deze algemene voorwaarden die naar hun aard of strekking bestemd zijn om ook te gelden na beëindiging van overeenkomsten, blijven ook na beëindiging daarvan volledig van kracht.

Artikel 3. ChatPals en Hosts

De gebruiker dient er rekening mee te houden dat Viibe B.V.
 zowel echte profielen als fictieve profielen (genaamd ChatPals) op website presenteert en dat Viibe B.V.
 Hosts kan inzetten. De Hosts kunnen fictieve gesprekken, rollenspellen of andere fictieve communicatie met de gebruiker en andere gebruikers van de website voeren. Hosts worden ingezet met als doel het stimuleren van interacties binnen de website en het voeren van conversaties met gebruikers. Hosts zijn ook bedoeld om de activiteiten van gebruikers, communicatie en content te controleren om te garanderen dat deze voorwaarden worden nageleefd. De gebruiker gaat ermee akkoord dat alle content afkomstig van bedoelde Hosts, informatie, tekst en afbeeldingen fictief zijn en dat deze slechts bedoeld zijn als entertainment. Alle Hosts zijn fictief. Elke gelijkenis met echte personen, levend of dood is zuiver toeval. In tegenstelling tot de echte profielen kunnen met fictieve profielen en Hosts geen afspraken worden gemaakt. ChatPals zijn te herkennen aan het chat logo rechts onderin de profielfoto van het profiel.

Artikel 4. Aanbod en registratie

 1. De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan enig aanbod van Viibe B.V.
 dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 2. Voor totstandkoming van overeenkomsten is registratie door de gebruiker op de website vereist. De website kan expliciete erotische inhoud bevatten. Registratie is uitsluitend mogelijk voor personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Door zich te registreren verklaart de gebruiker meerderjarig te zijn. De gebruiker garandeert dat hij de volwassen leeftijd heeft bereikt welke van toepassing is in diens rechtsgebied. Viibe B.V.
 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het onrechtmatig gebruik van de website door minderjarigen.
 3. Het is de gebruiker niet toegestaan een registratie te doen op naam van een andere persoon. De gebruiker vrijwaart Viibe B.V.
 van alle aanspraken van derden in verband met de stelling dat de gebruiker in strijd met het bepaalde in de vorige zin heeft gehandeld.
 4. De overeenkomst tot gebruik van de webruimte komt tot stand op het moment dat de registratie van de gebruiker door Viibe B.V.
 per e-mail is bevestigd en de gebruiker zijn account heeft geverifieerd. Na totstandkoming van die overeenkomst kan de gebruiker middels zijn opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op de website om toegang te krijgen tot de webruimte, zijn profiel samen te stellen en te wijzigen en om van de overige aangeboden functionaliteiten van de website gebruik te kunnen maken.
 5. De gebruiker staat ervoor in dat alle door hem bij de registratie opgegeven gegevens juist, nauwkeurig, actueel en volledig zijn. Voorts verklaart de gebruiker dat alle gegevens die hij op enig ander moment aan Viibe B.V.
 verstrekt, eveneens juist, nauwkeurig, actueel en volledig zijn.
 6. Het aanmaken van meerdere profielen door dezelfde gebruiker is niet toegestaan. Er wordt slechts ten aanzien van één profiel en per IP-adres aanspraak gemaakt op gratis credits.
 7. Viibe B.V.
 is gerechtigd om het gebruiksrecht van de gebruiker op een bepaalde gebruikersnaam, om welke reden dan ook, te laten vervallen.

Artikel 5. Gebruiksvoorschriften en –beperkingen

 1. Het gebruik van de website door de gebruiker is volledig op eigen risico. De gebruiker dient zich bewust te zijn dat Viibe B.V.
 fictieve memberpersonages (ChatPals) bevat. De gebruiker dient zich er tevens bewust van te zijn dat wanneer de gebruiker betrokken is bij communicatie via internet met mensen die onbekend voor de gebruiker zijn, dat deze mensen niet noodzakelijkerwijs hoeven te zijn wie zij zeggen te zijn en dat deze mensen misleidende informatie kunnen verstrekken, zich bedrieglijk kunnen opstellen of zich op een onwettige manier kunnen gedragen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de interacties die hij al dan niet middels de website met andere gebruikers en Hosts voert. De gebruiker dient bij zijn interacties met andere gebruikers of Hosts voorzichtig te handelen en zijn gezonde verstand te gebruiken. Viibe B.V.
 is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor het doen en nalaten van andere gebruikers op de website.
 2. Het is de gebruiker niet toegestaan onrechtmatige, gewelddadige, inbreukmakende, haatdragende of discriminerende content via de website te uploaden, te verspreiden en/of te openbaren.
 3. Het is de gebruiker, behoudens voor zover daarnaar uitdrukkelijk door Viibe B.V.
 middels de webruimte wordt gevraagd, niet toegestaan om direct of indirect persoonsgegevens, zoals telefoonnummers, (e-mail)adressen, URL's of andere persoonsgegevens aan zijn profiel toe te voegen zodat dit voor medegebruikers inzichtelijk zou worden via de website.
 4. Het is de gebruiker niet toegestaan om de website op enigerlei wijze te (doen) gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten en modellenrechten, diefstal, de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie, de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer.
 5. De gebruiker is aansprakelijk voor alle activiteiten die via zijn account op de website worden verricht. De gebruiker is gehouden zijn inloggegevens voor toegang tot zijn account geheim te houden. Alle handelingen die op het account van de gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde gebruiker toegerekend. Uitsluitend de gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gedrag alsmede voor alle content die hij via de website uploadt, verspreidt en/of openbaart.
 6. Het is de gebruiker niet toegestaan aanmeldgegevens van andere gebruikers van de website te achterhalen, te gebruiken of te verzamelen.
 7. Het is de gebruiker ten strengste verboden om middels onderling uitwisselbare berichten personen te belasteren, te bedreigen, te pesten, uit te schelden, te treiteren, te stalken of te intimideren.
 8. Het is de gebruiker niet toegestaan de website te gebruiken voor illegale of anderszins ongeoorloofde doeleinden. De Gebruiker onthoudt zich van het plaatsen van content die spam betreft, aanstootgevend, misleidend, lasterlijk, obsceen, bedreigend, politiek getint, intimiderend, gewelddadig, pornografisch, racistisch of (anderszins) wettelijk verboden is, waaronder mede begrepen jeugdfoto’s (foto’s van personen die in het betreffende rechtsgebied minderjarig zijn), groepsfoto’s, foto’s waar kinderen op voorkomen, foto’s van andere mensen dan de gebruiker zelf die herkenbaar in beeld zijn, alsook foto’s van dieren.
 9. Het is de gebruiker verboden content via de website te uploaden dat incorrecte of misleidende gegevens bevat. Voorts is het de gebruiker ten strengste verboden om ten aanzien van de website of servers van Viibe B.V.
 opzettelijk storingen of defecten te veroorzaken.
 10. Het is de gebruiker niet toegestaan om de website of het berichtensysteem van Viibe B.V.
 te gebruiken voor het promoten van diensten of producten van derden, al dan niet met een commercieel oogmerk. Het is de gebruiker eveneens verboden, op welke wijze dan ook, te verwijzen naar andere webpagina’s.
 11. Het is de gebruiker verboden inbreuk te maken op de privésfeer van medegebruikers. Voorts is het de gebruiker niet toegestaan persoonlijke gegevens van medegebruikers aan derden te verstrekken.
 12. Het is de gebruiker niet toegestaan om de website of de servers of netwerken waarvan Viibe B.V.
 voor de exploitatie van de website en service gebruikmaakt, te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende codes te verzenden. Gebruik van de website is uitsluitend toegestaan voor doeleinden waarvoor zij door Viibe B.V.
 aan de gebruiker in gebruik is gegeven.
 13. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn communicatie die hij met andere gebruikers van de website, zowel online als offline, voert. De gebruiker vrijwaart Viibe B.V.
 van aanspraken in verband met het gedrag van welke medegebruiker van de website dan ook. Viibe B.V.
 is in dat verband gerechtigd maar niet verplicht om geschillen tussen gebruikers onderling te monitoren en/of om daarin een verzoenende of corrigerende rol te spelen. De gebruiker is gehouden bij zijn communicatie met medegebruikers van de website zijn gezonde verstand te gebruiken. Dit geldt ook ten aanzien van het uploaden, verspreiden en openbaren van content en persoonlijke en alle andere gegevens.
 14. Viibe B.V.
 draagt geen verantwoordelijkheid voor de content die middels de website wordt geüpload, geopenbaard en verspreid, ook niet wat betreft de content van medegebruikers. De gebruiker gebruikt de website geheel op eigen risico.
 15. Viibe B.V.
 is steeds gerechtigd, doch niet verplicht, om content die naar haar oordeel inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden te verwijderen, te bewerken, te blokkeren en/of te monitoren. Van illegale en/of op de rechten van medegebruikers of overige derden inbreukmakende content en ander als misbruik te kwalificeren gedrag, kunnen gebruikers een klacht indienen bij Viibe B.V.
 Indien Viibe B.V.
 een klacht gegrond acht, is zij, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de betreffende content geheel of gedeeltelijk te verwijderen zonder dat Viibe B.V.
 op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de betreffende gebruiker als gevolg van een dergelijke verwijdering.
 16. De gebruiker staat er steeds voor in dat hij de eigenaar is van de content die door hem op de website wordt geplaatst of verspreidt, dan wel dat hij anderszins gerechtigd is om deze content op de website te plaatsen. Het is de gebruiker niet toegestaan foto’s van andere personen op zijn profiel te plaatsen. De gebruiker staat ervoor in dat het publiceren en gebruiken van de content via de website geen inbreuk maakt op de rechten van derden, zoals wat betreft privacyrechten, auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten.
 17. Het is de gebruiker niet toegestaan negatieve uitlatingen over Viibe B.V.
 te openbaren op bijvoorbeeld forums of reviewsites, zonder dat deze uitlatingen deugdelijke bewijzen bevatten.
 18. Viibe B.V.
 is niet verantwoordelijk voor profielen van gebruikers die content bevatten die in strijd is met de wet. Viibe B.V.
 heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van profielen van gebruikers permanent te controleren. Bij vermoeden van overtreding van de wet door een gebruiker, wordt gebruikers verzocht Viibe B.V.
 direct op de hoogte te stellen. Viibe B.V.
 zal vervolgens alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om herhaling daarvan te voorkomen en, indien noodzakelijk, de betreffende uitingen van de website verwijderen.
 19. Het is de gebruiker niet toegestaan om een gefingeerd account aan te maken. Dergelijke accounts zullen door Viibe B.V.
 direct worden verwijderd. Viibe B.V.
 behoudt zich het recht voor om zelf profielen op de website aan te maken en namens deze accounts berichten aan de gebruiker te verzenden. De gebruiker begrijpt en accepteert dat de profielen op de website gefingeerd zijn en deze enkel zijn aangemaakt om berichten en flirts mee uit te wisselen. Fysieke afspraken met de persoon in gefingeerde accounts is niet mogelijk.
 20. De gebruiker stemt ermee in dat het profiel dat hij op de website openbaart, ook op andere websites van Viibe B.V.
 kan worden weergegeven.
 21. Escort/seks tegen betaling is uitgesloten en verboden op Viibe B.V.
.

Artikel 6. Weigering, blokkeren en verwijderen van profielen

 1. Viibe B.V.
 is gerechtigd om zonder opgave van redenen een profiel te weigeren, te blokkeren en/of van de website te verwijderen. Viibe B.V.
 weigert, blokkeert, en/of verwijdert, doch zonder daartoe verplicht te zijn, een profiel, indien:
  - de gebruiker in strijd handelt met deze algemene voorwaarden;
  - het profiel in strijd is met de toepasselijke wetgeving;
  - het profiel een kinderpornografisch of dierlijk erotisch karakter heeft, dan wel naar een locatie verwijst met een dergelijke inhoud;
  - het profiel een gewelddadig karakter heeft, dan wel verwijst naar een locatie met een dergelijke inhoud;
  - het profiel discrimineert naar ras, geslacht, seksuele oriëntatie, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
  - het profiel malware en/of virussen bevat dan wel linkt naar websites en/of digitale bronnen met malware en/of virussen;
  - het profiel illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst dan wel het profiel gelet op ethiek, opmaak, stijl of design niet bij de website past.
 2. Indien een profiel wordt geblokkeerd of verwijderd vindt geen restitutie van aangeschafte credits plaats. De omstandigheid dat het profiel van de gebruiker wordt geblokkeerd of verwijderd in de zin van dit artikel, is aan de gebruiker toe te rekenen. Voor het niet restitueren van aangeschafte credits kan Viibe B.V.
 dan ook niet aansprakelijk worden gehouden.

Artikel 7. Beëindiging en uitschrijving

 1. De gebruiker kan zijn profiel verwijderen op de daartoe voorgeschreven wijze. In geval de gebruiker op eigen initiatief overeenkomsten met Viibe B.V.
 beëindigt, komen eventueel door hem reeds verkregen credits nimmer voor restitutie in aanmerking.
 2. Een inbreuk door de gebruiker op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of een toepasselijk wettelijk voorschrift, kan naar uitsluitende beoordeling van Viibe B.V.
 en in aanvulling van het bepaalde in artikel 5, resulteren in blokkering van het account van de gebruiker.
 3. Viibe B.V.
 is gerechtigd om de website om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving en op welk moment dan ook aan te passen of de exploitatie daarvan te beëindigen, zonder jegens de gebruiker op enige wijze aansprakelijk te zijn. In geval Viibe B.V.
 overeenkomsten beëindigt als gevolg van een niet aan de gebruiker toe te rekenen omstandigheid en nog credittegoed voor de gebruiker op de webruimte beschikbaar is, maakt de gebruiker ten hoogste aanspraak op restitutie van reeds door hem voor die credits betaalde bedragen. Restitutie is in alle gevallen echter niet meer mogelijk in geval de gebruiker gedurende een periode van ten minste zes maanden tot de dag dat hij een aanspraak op restitutie inroept, niet op zijn account heeft ingelogd.
 4. In geval van uitschrijving of beëindiging als in de vorige leden bedoeld, zal alle content van de gebruiker niet meer toegankelijk zijn. Op Viibe B.V.
 rust na beëindiging van overeenkomsten geen enkele bewaarplicht. In geval van uitschrijving of beëindiging komen alle licenties en overige aan de gebruiker krachtens deze algemene voorwaarden toegekende rechten met onmiddellijke ingang te vervallen.
 5. In geval van uitschrijving of beëindiging als in de vorige leden bedoeld, zal alle content van de gebruiker niet meer toegankelijk zijn. Op Viibe B.V.
 rust na beëindiging van overeenkomsten geen enkele bewaarplicht. In geval van uitschrijving of beëindiging komen alle licenties en overige aan de gebruiker krachtens deze algemene voorwaarden toegekende rechten met onmiddellijke ingang te vervallen.

Artikel 8. Credits, betalingen en herroepingsrecht

 1. Om berichten met medegebruikers uit te wisselen zijn credits nodig. Voorts zijn credits nodig om medegebruikers zogenoemde flirts te sturen. Credits kunnen via de website worden aangeschaft middels verschillende betaalmethoden. Bij registratie worden, behoudens het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name artikel 3.6, (1 tekstbericht staat gelijk aan 5 credits).
 2. Voordat een transactie tot aanschaf van credits wordt aangegaan, vermeldt Viibe B.V.
 de toepasselijke prijs inclusief btw en eventueel bijkomende kosten. De huidige prijzen van credits zijn bovendien op de website vermeld op de pagina Tarieven .
 3. De gebruiker heeft in beginsel het wettelijke recht de transactie betreffende credits zonder opgave van redenen te ontbinden tot 14 dagen na het aangaan van die transactie. Voor zover een aangeschaft creditpakket binnen de bedoelde bedenktijd geheel of gedeeltelijk is verzilverd, vervalt het recht van ontbinding.
 4. De gebruiker maakt slechts aanspraak op terugbetaling van door hem aangeschafte en nog niet aangebroken creditpakketten voor de duur van de bedenktijd van 14 dagen na totstandkoming van de transactie.
 5. De gebruiker kan van het herroepingsrecht als bedoeld in de vorige twee punten gebruikmaken door per e-mail of gebruikmaking van het door Viibe B.V.
 aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek bij Viibe B.V.
 in te dienen. Zodra Viibe B.V.
 in kennis is gesteld van het voornemen van de gebruiker om de transactie te ontbinden, zal Viibe B.V.
 de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail aan de gebruiker bevestigen. Terugbetaling van de prijs geschiedt binnen 14 dagen na ontbinding van de transactie, via dezelfde betaalmethode als waarmee de gebruiker de credits aanschafte.
 6. Viibe B.V.
 is steeds gerechtigd de prijzen van credits te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Prijswijzigingen hebben echter geen invloed op reeds tot stand gekomen transacties.
 7. De gebruiker maakt niet eerder aanspraak op gebruik van betaalde services van Viibe B.V.
 dan nadat daarvoor voldoende credittegoed op het account van de gebruiker aanwezig is.
 8. Door de gebruiker verrichte betalingen komen onverminderd het bepaalde in lid 3, 4 en 5, alsook artikel 6.3 nimmer voor restitutie in aanmerking en (kosteloze) credits zijn niet inwisselbaar voor geld.
 9. In geval credits onverhoopt niet zijn bijgeschreven op het account van de gebruiker, terwijl er wel een betaling heeft plaatsgevonden, maakt de gebruiker uiteraard aanspraak op deugdelijke bijschrijving van de credits. In dat geval dient de gebruiker contact op te nemen met de Klantenservice van Viibe B.V.
.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Viibe B.V.
, is elke aansprakelijkheid van Viibe B.V.
 voor schade geleden in verband met het gebruik van de website uitgesloten. In het bijzonder is Viibe B.V.
 niet aansprakelijk overeenkomstig hetgeen concreet is bepaald in de volgende leden van dit artikel en het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. Gebruikers bepalen mede welke content op de website wordt geüpload, geopenbaard en verspreid. Viibe B.V.
 is niet gehouden zich er van te vergewissen of de door gebruikers of derden middels de website geopenbaarde content onrechtmatig, onjuist, onvolledig of misleidend is. De gebruiker kan niet veronderstellen dat Viibe B.V.
 alle content goedkeurt of aanbeveelt. Viibe B.V.
 aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de website geüploade, verspreide en geopenbaarde content. De gebruiker vrijwaart Viibe B.V.
 van al zijn aanspraken die gebaseerd zijn op de stelling dat de middels de website geüploade en/of geopenbaarde content onrechtmatig, onjuist, onvolledig of misleidend is.
 3. Voor het niet realiseren van dates door de gebruiker, draagt Viibe B.V.
 geen enkele aansprakelijkheid. Voorts draagt Viibe B.V.
 geen aansprakelijkheid voor de omstandigheid dat het gebruik van de website niet of niet geheel naar de verwachtingen van de gebruiker is verlopen. De gebruiker gebruikt de website op eigen risico en draagt de eventuele nadelige gevolgen die uit het gebruik van de website kunnen voortvloeien, zoals wat betreft persoonlijke relaties met partners, werkgevers, etc., maar ook wat betreft financiële schade en alle overige gevallen van gevolgschade. Elke aansprakelijkheid van Viibe B.V.
 ter zake is uitgesloten.
 4. Viibe B.V.
 is te allen tijde gerechtigd de website op al dan niet ondergeschikte punten aan te passen en is niet aansprakelijk voor schade die daaruit voor de gebruiker voortvloeit, behoudens voor zover de gebruiker ter zake onevenredig wordt benadeeld ten aanzien van betaalde functionaliteiten van de website, in welk geval de gebruiker ten hoogste aanspraak maakt op restitutie van door hem ter zake verrichtte betalingen.
 5. Viibe B.V.
 is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens op de website.
 6. Viibe B.V.
 spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de website te optimaliseren. Echter kan Viibe B.V.
 niet garanderen dat de voorzieningen op de website onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen op de website probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Viibe B.V.
 ter zake is uitgesloten.
 7. Viibe B.V.
 is te allen tijde bevoegd de website of onderdelen daarvan buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar haar oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, upgrades, verhelpen van storingen, aanpassing of verbetering van de website of servers van Viibe B.V.
 of derden. Alle aansprakelijkheid van Viibe B.V.
 als gevolg van ontoegankelijkheid of verminderde toegankelijkheid of bruikbaarheid van de website of onderdelen daarvan is uitgesloten.
 8. Viibe B.V.
 is niet aansprakelijk voor programmeerfouten van de website. Voorts is Viibe B.V.
, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van de website of servers van Viibe B.V.
 of derden schade aanrichten aan de hard- of software van de gebruiker.
 9. Indien de website verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar de websites van derden, is Viibe B.V.
 nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
 10. Viibe B.V.
 spant zich naar alle redelijkheid in de website en de overige systemen van Viibe B.V.
 te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Viibe B.V.
 is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de gebruiker door derden, alsmede voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van content of het verzenden van content als gevolg van onvoldoende beveiliging.
 11. De gebruiker is jegens Viibe B.V.
 aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt als gevolg van een inbreuk op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, het middels de systemen van Viibe B.V.
 verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van de website of onderdelen daarvan beïnvloeden. De gebruiker is voorts aansprakelijk voor alle kosten die Viibe B.V.
 als gevolg van een dergelijke omstandigheid moet maken, bijvoorbeeld doordat hij zich ter zake in of buiten rechte moet verdedigen of laten bijstaan.
 12. Indien en voor zover de gebruiker inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de gebruiker Viibe B.V.
 van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de aangeboden software, de domeinnaam van Viibe B.V.
, de website en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de naam “XClub”, de vormgeving, werking, beelden en geluiden van de website, behoren toe aan Viibe B.V.
, voor zover deze rechten niet bij de gebruiker of derden rusten. Het is de gebruiker verboden het materiaal waarop de rechten van Viibe B.V.
 of haar licentiegever rusten, te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, aan derden te verstrekken, te verspreiden, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te maken anders dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het gebruik van de website.

Artikel 11. Klachten

 1. In geval van klachten van de gebruiker over Viibe B.V.
, kan de gebruiker deze indienen via de Klantenservice of per e-mail support@xclub.one.
 2. Viibe B.V.
 streeft ernaar om klachten binnen twee werkdagen na ontvangst inhoudelijk te beantwoorden. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van twee werkdagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12. Nieuwsbrieven, aanbiedingen etc.

Viibe B.V.
 is gerechtigd om het e-mailadres van de gebruiker te gebruiken om de gebruiker op de hoogte te houden van aanbiedingen, nieuwe diensten van Viibe B.V.
 of nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de dienstverlening van Viibe B.V.
. Indien de gebruiker dergelijke berichten niet langer wil ontvangen, kan hij zich op de in deze berichten voorgeschreven wijze voor de ontvangst daarvan uitschrijven.

Artikel 13. Slotbepalingen

 1. Viibe B.V.
 is te allen tijde bevoegd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds tot stand gekomen overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking daarvan.
 2. Op de overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Datum laatste versie: 17 februari 2021

XClub is een chatdienst, gericht op het uitwisselen van chatberichten. Op XClub worden zowel echte profielen als fictieve profielen (zogenaamde ChatPals) aangeboden. In tegenstelling tot de echte profielen kunnen met fictieve profielen geen fysieke afspraken worden gemaakt. Onze garanties geen verplichtingen, geen abonnement en geen spam! Alleen betaling bij gebruik: vanaf €1.00 per chatbericht. Op deze website en de door ons geleverde diensten zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyvoorwaarden van toepassing.